Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen OP1 en haar klanten worden gesloten.

 1. Definities

  1. OP1: het flexwerkconcept bestaande uit een flexwerkruimte, vergaderruimten en spreekkamers. OP1 is een initiatief van Woningstichting SallandWonen. Woningstichting SallandWonen heeft het Gastheerschap van OP1 in opdracht gegeven aan Landstede.
  2. Woningstichting SallandWonen, statutair gevestigd te Raalte en kantoorhoudende te Domineeskamp 1, 8102 CC Raalte ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 38013279, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur-bestuurder, de heer drs. E.W.M. Penninks, zal als zodanig contractspartij zijn voor de abonnementhouders en gebruikers.
  3. Landstede is als zodanig bevoegd om namens OP1 (Woningstichting SallandWonen) overeenkomsten zoals genoemd in deze algemene voorwaarden met abonnementhouders en gebruikers te sluiten (en te ondertekenen) en die als zodanig ook verder uit te voeren (conform het Gastheerschap).
  4. Gastheerschap: het vervullen van een grote variëteit aan werkzaamheden, veelal van operationele aard (waaronder het bemannen van de receptie, het verrichten van administratieve taken, de facturering en incasso, etc.) en ten dienste van klanten van OP1.
  5. Abonnementsovereenkomst: de overeenkomst op basis waarvan de klant op reguliere basis een aantal faciliteiten binnen OP1 in de vorm van een abonnement afneemt.
  6. Abonnementhouder: de klant die een abonnementsovereenkomst sluit.
  7. Gebruikersovereenkomst: alle overige overeenkomsten tussen OP1 en de klant, waaronder de overeenkomst op basis waarvan de klant anders dan via een abonnement gebruik maakt van faciliteiten binnen OP1.
  8. Gebruiker: de klant die een gebruikersovereenkomst sluit.
  9. Klant: een abonnementhouder of gebruiker van OP1.
  10. Gast: elke bezoeker van een klant.
  11. Flexruimte: de centrale ruimte met o.a. verschillende soorten werkplekken, een receptie en een pantry.
 2. Algemeen

  1. De openingstijden van OP1 zijn in beginsel van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.30 uur, en kunnen door OP1 zo nodig (tijdelijk) gewijzigd worden. Buiten deze tijden is gebruik van OP1 op aanvraag en in overleg eventueel mogelijk. Op algemeen erkende feestdagen is OP1 gesloten.
  2. Voor de klanten en gasten gelden onverkort de “Spelregels OP1” die op de website www.op1raalte.nl zijn vermeld. De klanten zijn verantwoordelijk voor het communiceren van deze regels met hun gast.
  3. De klanten zijn zich ervan bewust dat sprake is van een zogenaamd “beperkt open netwerk” binnen OP1. Op1 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid voor dit netwerk, waaronder de werking en de beveiliging daarvan. Het is de klant en de gast niet toegestaan om een eventueel verkregen Wi-Fi wachtwoord aan derden te verstrekken c.q. buiten de overeenkomst met OP1 te gebruiken. De klanten zijn ervoor verantwoordelijk om hun gast op bovenstaande te wijzen.
  4. OP1 is op geen enkele wijze aansprakelijk in geval van diefstal, beschadiging of vermissing van eventueel door klant of gast meegebrachte of opgeslagen materialen of apparatuur.
 3. Specifiek m.b.t. de abonnementsovereenkomst

  1. Abonnementhouder krijgt binnen de hierboven genoemde openingstijden persoonlijke toegang tot de flexruimte van OP1.
  2. De hulpmiddelen rondom de toegang tot de flexruimte van OP1 zullen uitsluitend door de abonnementhouder zelf worden gebruikt. Het is, zonder expliciete goedkeuring vooraf, niet toegestaan deze over te dragen of uit te lenen aan derden. De genoemde hulpmiddelen blijven altijd eigendom van OP1 en dienen na beëindiging van het lidmaatschap te worden geretourneerd.
  3. De abonnementsovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd en schriftelijk afgesloten.
  4. Wederzijds geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging kan alleen plaatsvinden tegen het einde van een maand.
  5. OP1 mag met onmiddellijke ingang de abonnementsovereenkomst opzeggen indien er sprake is van een dringende reden. Onder dringende reden wordt onder andere een betalingsachterstand van 2 maanden of meer, vernieling, overlast, etc. verstaan.
  6. Opzegging dient schriftelijk – hieronder wordt ook verstaan per e-mail – plaats te vinden.
  7. Ten behoeve van de registratie van de bestede uren dient de abonnementhouder aan de receptie van OP1 voor aanvang van het gebruik aan te melden en na afloop van het gebruik af te melden.
  8. Indien abonnementhouder verzuimt af te melden, zal OP1 het aantal uren vanaf het moment van aanmelden tot het moment van sluiting van OP1 op de betreffende dag registeren.
  9. De abonnementhouder kan via het reserveringssysteem op de website www.op1raalte.nl reserveren voor het werken in de flexruimte.
  10. Reserveren van een specifieke werkplek in de flexwerkruimte is niet mogelijk. De abonnementsovereenkomst geeft geen recht op een vaste werkplek. Het aanbod is afhankelijk van de situatie op dat moment en “zolang de voorraad strekt”. Reserveringen zijn tot 24 uur van tevoren te annuleren door contact op te nemen met OP1, waarbij OP1 geen annuleringskosten in rekening brengt.
  11. De kleinste reserveringseenheid is een uur.
  12. Het gebruik van een andere ruimte dan de flexruimte (zoals bijvoorbeeld een spreekkamer of vergaderruimte) dient via een aparte reservering vooraf plaats te vinden. Reserveren kan zowel via het reserveringssysteem op de website als telefonisch. De abonnementsovereenkomst geeft recht op een korting op de reguliere prijs voor een dergelijke ruimte.
  13. De abonnementhouder heeft, afhankelijk van het type abonnement, recht op het gebruik van de flexruimte voor een bepaald aantal uren per maand. De abonnementsovereenkomst geeft recht op een korting op extra gebruikte uren. Op basis van de geregistreerde uren zal OP1 maandelijks factureren.
  14. Niet benutte uren kunnen niet worden meegenomen naar een volgende maand.
  15. De abonnementhouder dient het maandelijkse abonnementsgeld uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum aan OP1 te voldoen. Bij te late betaling is de abonnementhouder, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, meteen in verzuim en rente ad 1% per maand verschuldigd.
  16. De tarieven worden jaarlijks per 1 januari opnieuw vastgesteld en aan abonnementhouder in rekening gebracht. OP1 is gerechtigd tot eenzijdige herziening van de tarieven. Indien abonnementhouder het niet eens is met het nieuwe tarief heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen.
  17. Indien de abonnementhouder het abonnement wil omzetten in een ander type abonnement dan dient hij dat minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk – hieronder wordt ook verstaan per e-mail – te melden. Omzetting gaat in op de 1e van de maand na afloop van de meldingstermijn van 1 maand.
  18. Het is de abonnementhouder niet toegestaan het adres van OP1 als formeel adres en/of als postadres te gebruiken.
  19. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
 4. Specifiek m.b.t. de gebruikersovereenkomst

  1. De gebruikersovereenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraak in een bevestiging door OP1 is vastgelegd.
  2. Indien de gebruiker het gebruik van de overeengekomen ruimte wil annuleren, zonder het overeengekomen tarief verschuldigd te zijn, dan dient dat uiterlijk 5 werkdagen van tevoren schriftelijk – hieronder wordt ook verstaan per e-mail – te zijn aangegeven. Latere annulering, ongeacht de reden waaronder ook overmacht, geeft OP1 het recht het volledige tarief in rekening te brengen.
  3. OP1 heeft het recht om betaling vooraf te vragen.
  4. Boekingen kunnen per pinpas worden afgerekend aan de receptie van OP1. Na betaling ontvangen gebruikers of klanten de factuur per e-mail.
  5. Boekingen kunnen ook achteraf worden afgerekend. De gebruiker is verplicht de in verband met de gebruikersovereenkomst ontvangen factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij te late betaling is de gebruiker, zonder dat ingebrekestelling vereist is, meteen in verzuim en rente ad 1% per maand verschuldigd.
  6. Bij het reserveren van vergaderruimten of spreekkamers dient de gebruiker rekening te houden met de gewenste voorbereiding en eventuele uitloop van een sessie bij het maken van de reservering. Indien een ruimte direct aansluitend is gereserveerd door een ander, zorgt de gebruiker ervoor dat de ruimte tijdig wordt vrijgegeven.
  7. Na afloop van het gebruik zal de gebruiker de ruimte weer in oorspronkelijke staat achterlaten.
  8. OP1 behoudt zich het recht voor om bepaald gebruik van de ruimtes te weigeren of bij te sturen als daartoe aanleiding is.
  9. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
 5. Akkoord

  1. Bij het sluiten van de overeenkomst verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.